Všeobecné obchodní podmínky pro uzavírání obchodů se společností B & CH MUSIC, s.r.o.

1. Všeobecná ustanovení

Provozovatelem obchodů je Společnost B & CH MUSIC, s.r.o., IČ 25588028, se sídlem Velkomoravská 87, 695 78 Hodonín jednající Roman Chovanec, jednatel (dále jen VOP).

Tyto VOP jsou Společností B & CH MUSIC, s.r.o. jakožto Prodávajícím vydány v návaznosti na ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb. (dále jen obchodní zákoník) a mohou být ze strany Prodávajícího jednostranně změněny, přičemž tento je povinen příslušnou změnu alespoň jeden (1) měsíc před nabytím její účinnosti veřejně oznámit na svých webových stránkách www.bachmusik.com pokud taková změna vede ke značnému zhoršení smluvních práv a povinnosti druhého účastníka obchodu jakožto Kupujícího, je Kupující oprávněn kupní smlouvu uzavřenou za platnosti VOP nedotčených takovouto změnou vypovědět, a to s výpovědní lhůtou jeden (1) měsíc, která běží od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém Prodávající obdržel výpověď.

Prodávající a Kupující shodně prohlašují, že smluvní vztah mezi nimi uzavřený dle níže uvedených podmínek se řídí ve smyslu ustanovení § 262 odst. 1 a § 409 a násl. obchodním zákoníkem.

Kupující tímto bere výslovně znění těchto VOP na vědomí a tím, že z jeho strany došlo k úkonům směřujícím k výběru a označení jím požadovaného produktu (dále jen vložení označeného zboží do nákupního košíku), tak se zavazuje, že bude tyto VOP dodržovat.

Ke každému zakoupenému zboží na vyžádání Kupujícího bude přiložen dodací list. V případě, že si Kupující nevyžádá dodací list, plní jeho funkci faktura (daňový a účetní doklad), která bude opatřena všemi zákonnými náležitostmi, či doklad o provedené platbě v hotovosti.

Jakékoliv reklamace zboží, nesouhlasící se záručním listem nemusí být později vyřízeny. Je-li zboží Kupujícímu zasláno a objeví-li rozdíl mezi doklady a zbožím, případně chybějící doklad, neprodleně, nejpozději následující pracovní den od data převzetí, kontaktuje Prodávajícího. Stížnost (reklamace) bude ihned prověřena a případná závada odstraněna. Po uplynutí uvedené lhůty nemusí být reklamované rozdíly uznány (§427-428 Obch.Z.).

2. Cena a platební podmínky

Ceny jsou smluvní, sjednány na základě nabídky Prodávajícího (online-katalog, systém internetový obchod), či individuálně dohodou (telefonicky, e-mailem). Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky (systémem internetový obchod, faxem, případně telefonicky). V případě náhlého zvýšení ceny Prodávající kontaktuje Kupujícího a zvýšenou cenu s ním projedná. Kupující nemá povinnost na zvýšenou cenu přistoupit a může dohodou odstoupit od objednávky.

Prodávající umožní Kupujícímu provést způsob úhrady:

 • hotovostní úhradou při dodání zboží (dobírka). Na místě převzetí dopravce inkasuje hotovost od Kupujícího a vystaví doklad o převzetí hotovosti; faktura je vždy obsahem zásilky,
 • úhrada zálohou - Kupující na základě zálohové (proforma) faktury uhradí předem částku:
  • převodem (bezhotovostně) ze svého účtu na účet – 2600551139 / 2010 (CZK účet), 2200551148 / 2010 (EUR účet)
  •  
 • faktura se splatností - vybraným zákazníkům (smluvním partnerům) je umožněna platba na fakturu po dodání zboží s dohodnutou dobou splatnosti (zpravidla 7 až 14 dní, výjimečně delší),
 • osobní odběr hotově v sídle/skladu firmy - informujte se, prosím, předem, zboží je nutno i v tomto případě závazně objednat (fax, internetový obchod) , příp. rezervovat (telefonicky). Nevztahuje se na odběr již uhrazeného zboží u Prodávajícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že Kupující neuhradí úplnou pořizovací cenu v době splatnosti faktury. V případě prodlení s příslušnou platbou se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0.05% z dlužné částky, a to za každý i započatý den, ve kterém je Kupující v prodlení se svými platebními povinnostmi. Pokud je však mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednáno jiné zajištění platebního závazku Kupujícího, pak má tato dohoda přednost před shora uvedeným a ke smluvní pokutě obsažené v těchto VOP se již nadále nepřihlíží.Prodávající a Kupující se ve smyslu ustanovení § 445 obchodního zákoníku dohodli, že vlastnické právo k předmětu koupě přejde na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny, způsobem uvedeným v tomto článku.


3. Objednávka zboží

Objednávka je jednostranný závazný úkon Kupujícího. V objednávce je nutno uvést přesné označení zboží, množství a jednotkovou cenu bez a včetně DPH. Objednávky jsou přijímány pouze pomocí systému internetový obchod (www.bachmusik.com), Doporučujeme uvést i dobu platnosti objednávky, po kterou je Kupující ochoten vyčkat na dodávku zboží v případě, že zboží není právě skladem. Na základě závazné objednávky vystaví Prodávající Potvrzení objednávky, v němž potvrzuje Kupujícímu druh, předpokládanou cenu a množství zboží. Potvrzení obj. je uskutečněno e-mailem, příp. telefonicky (ústně). Požaduje-li Kupující písemné potvrzení obj., je nutno si toto při objednání vyžádat. Potvrzením objednávky se rovněž rozumí potvrzovací zpráva systému internetový obchod o doručení obj., která je generována automaticky při podání objednávky na obrazovku, pří. odeslána Kupujícímu e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zrušit (např. v případě nedostupnosti zboží nebo chyby v nabídce ze strany dodavatelů) a o tomto neprodlení vyrozumí Kupujícího. Příp. uhrazené zálohy budou v takovém případě nejpozději do 7 dnů vráceny. Vyřízením objednávky se rozumí vyexpedování ze skladu Prodávajícího na adresu udanou Kupujícím. Obvyklá doba k vyřízení objednávky činí 2-10 pracovních dní od podání objednávky Kupujícím dle povahy, druhu a množství zboží, či dle dohody.

B & CH Music s.r.o. si vyhrazuje právo na minimální cenu objednávky bez DPH v hodnotě 400 Kč bez přidání "manipulačního poplatku" . V případě nižší ceny objednávky než 400 Kč bez DPH je manipulační poplatek v hodnotě 50 Kč bez DPH automaticky připočten . Manipulační poplatek je souhrn výdajů jako balné , vystavení faktury , logistika. 

Regulérní nárok na zrušení závazné objednávky Kupujícím vznikne jen po předchozí dohodě s Prodávajícím na návrh ke zrušení objednávky (podaný e-mailem). V případě, že nebyl ze strany Kupujícího v objednávce specifikován mezní termín platnosti objednávky, nevzniká překročením obvyklého termínu dodávky o méně než dvojnásobek (14 dní) automaticky nárok ke zrušení objednávky Kupujícím. Zrušení může být učiněno vzájemnou dohodou bez uplatnění nároku na smluvní pokutu ze strany Prodávajícího, nevznikne-li tím Prodávajícímu újma (zboží je již na cestě apod.). V případě nedodání zboží po více než dvojnásobek obvyklé doby (>14 dní) může Kupující objednávku zrušit bez předchozí dohody s Prodávajícím, též písemně (e-mailem) a za předpokladu, že zboží dosud nebylo vyexpedováno - lépe je však kontaktovat současně obchodní oddělení (bachmusik@bachmusik.com) a ihned se dozvědět výsledek pokusu rušení. V případě, že Kupující neuvedl při podání obj. podmínku dodání kompletu zboží, není možno jednostranně Kupujícím zrušit objednávku z důvodu nedostupnosti některé položky objednávky.

V případě neodebrání zboží kupujícím do 15 dnů od splatnosti vystaveného dokladu nebo expedice zboží má Prodávající nárok fakturovat smluvní pokutu ve výši 15% z ceny neodebrané objednávky, nedohodne-li se s Kupujícím jinak. Tímto není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu způsobené škody. Prodávající dále nezodpovídá za zneužití uživatelských údajů (uživatelské jméno/heslo) v případě, dojde-li k vyzrazení hesla Kupujícím třetí straně.

4. Přeprava a odběr (převzetí) zboží

Prodávající zajistí dopravu zboží na místo určené Kupujícím (dodací adresa) obvykle do třetího pracovního dne po dni expedice. Dopravu zajišťuje Prodávající. Zboží je zasíláno přepravní službou PPL nebo Českou poštou. U zásilek do 10000 Kč účtujeme paušální přepravné ve výši 150 Kč.U zásilek s fakturovanou částkou přes 10.000,- Kč může hradit přepravní náklady Prodávající. Prodávající nese všechna rizika spojená s přepravou zboží (ztráta, zničení, poškození zboží) tak, aby Kupujícímu nevzniklo nebezpečí vzniku škody při přepravě spojené s jeho objednávkou, a to za předpokladu, že Kupující při převzetí zásilky od přepravce (PPL,Česká pošta) bezprostředně ověří stav a množství dodaného zboží, správnost druhu a kompletnost zboží, aby v případě částečné ztráty (úbytku) nebo poškození zboží dodávky bylo možno uplatňovat náhradu škody u přepravce. V případě poškození zboží při přepravě Kupující sepíše se zástupcem dopravce zápis o poškození zboží a o této skutečnosti neprodleně (nejpozději následující den) vyrozumí Prodávajícího (e-mailem, faxem). Po vzájemné dohodě může být Kupujícímu ihned expedováno nové zboží. Při osobním odběru zboží od zástupců Prodávajícího, Kupující ověří úplnost dodávky v místě odběru ihned.

Pokud závazně objednané zboží nebude Kupujícím uhrazeno/přijato a bude vráceno zpět Prodávajícímu a nebo zboží se specifikací osobní odběr nebude Kupujícím vyzvednuto a zaplaceno do 10 dnů po splatnosti faktury nebo zálohové faktury (výzvy k odběru), vyhrazuje si Prodávající právo stornovat objednávku a požadovat na Kupujícím úhradu smluvní pokuty dle bodu 3.

V případě, že Kupující nepřevezme zásilku zboží opakovaně expedovanou na jeho přání, je povinen uhradit vedle smluvní pokuty (nedojde-li k převzetí) dle bodu 3 též marně vynaložené dopravní náklady v plné výši.

5. Reklamace zboží

Kupující je povinen neprodleně po zjištění závady prověřit stav zboží a zjištěnou závadou uplatnit k reklamaci. Postup řešení reklamací - součástí reklamace musí být: vadné zboží včetně dodávaného příslušenství (síťový kabel, …) pokud možno v originálním obalu, kopie faktury s uvedením výrobního čísla zboží a data nákupu, podrobný popis závady.

VRÁCENÍ NEBO VÝMĚNA ZBOŽÍ, VRÁCENÍ PENĚZ

Pokud jste obdrželi zásilku a zjistíte, že zboží, které jste si objednali  není úplně podle vašich představ, máte možnost jej vyměnit nebo vrátit. V souladu se zákonem má právo zákazník odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy, tak vždy postupujte následovně:

 • pro vrácení zboží a peněz: do balíku vložte kopii faktury + průvodní dopis s textem: Odstupuji od smlouvy a požaduji vrácení peněz vč.přepravních nákladů.
 • pro výměnu zboží: do balíku vložte kopii faktury + průvodní dopis s textem: Požaduji výměnu zboží za .... Vrácený produkt můžete vyměnit za jakékoliv zboží z nabídky. Pokud bude cena vybraného zboží větší, zbývající část doplatíte při převzetí zásilky. Pokud bude cena nižší než produkt, který posíláte k výměně, peněžní rozdíl navrátíme.
 • na průvodní dopis uveďte také vaši adresu, telefon, email a číslo účtu, na který chcete vrátit peníze.
 • zásilku pošlete na adresu: B & Ch Music s.r.o, Velkomoravská 87, 695 78 Hodonín

6. Záruka

U položky zboží je v záručním listě (na faktuře) uvedena doba trvání záruky, není-li uvedena, jedná se o 24 měsíců.. Záruční lhůta začíná běžet dnem vystavení faktury nebo záručního listu (je-li vystaven).

Záruka se nevztahuje zejména na závady:

 • způsobené neoprávněným zásahem (porušení ochranných pečetí, plomb nebo nálepek)
 • opravou nebo údržbou speciálních zařízení osobami, které k tomu Prodávající nepověřil
 • způsobené v důsledku použití zboží k jiným než obvyklým účelům, nevhodným skladováním, špatnou nebo neodbornou obsluhou atp.
 • nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem v dokumentaci zboží
 • neodbornou instalací zařízení nebo jiným mechanickým poškozením
 • provozem zařízení v prostředí s nadměrnou prašností, teplotou nebo vlhkostí vzduchu, není-li k tomu výrobek určen a uzpůsoben
 • zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN (špatné uzemnění, přepětí a podpětí, výkyvy napětí v síti
 • živelnými pohromami nebo vyšší mocí.
 • porušení nebo odstranění garančních nálepek na zboží může mít za následek ukončení záruční doby a záručního servisu.


7.Prohlášení o obalech

Prohlášení o obalech – naše firma prohlašuje, že na všechny námi na trh uváděné obaly vydal výrobce Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh dle zákona č. 477/2001 Sb. o obalech. Firma B & CH Music s.r.o. je smluvním partnerem společnosti EKO-KOM, a.s. Praha pod identifikačním číslem EK-F051145. Více na http://www.ekokom.cz/

8.Prohlášení o elektroodpadech

Společnost B & CH Music s.r.o. je zapojena do kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL – ev.č. AK – 051145. více na http://www.asekol.cz/

9. Prohlášení o shodě

Na všechny příslušné výrobky je vydáno Prohlášení o shodě v souladu se zákonem 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

10. Ochrana osobních dat

Kupující souhlasí s uvedením svých osobních údajů, a to s ohledem na znění zákona č. 101/2000 Sb. (zákona č. 138/2002 Sb. se týká regulace reklamy v oblasti léčiv),a to pouze pro účely samotného obchodu uzavřeného dle těchto VOP s Prodávajícím.

Prodávající se prohlašuje, že osobní údaje získané v souvislosti s uzavřeným obchodem neposkytne třetí osobě.

11. Závěrečná a přechodná ustanovení

Tyto VOP včetně reklamačního řádu obsaženého v bodu 5 nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, tj.1.1.2009 ,přičemž veškerá znění VOP zveřejněná na internetových stránkách Prodávajícího před dnem nabytí účinnosti těchto VOP či práva a povinnosti Kupujícího jinak deklarovaná a v obsahu těchto VOP nezahrnuta pozbývají své platnosti dnem vyhlášení.

V Hodoníně, dne 1.1.2009

B & CH MUSIC, s.r.o.
Roman Chovanec - jednatel